Inteligencia Artificial y Aguas Potables (y II)

La segunda parte de la charla con Hèctor Monclús sobre Inteligencia Artificial y aguas potables la llevamos a cabo en la ETAP de ATL en Abrera, donde profundizamos en el proyecto DrinkIA y la necesidad de la implicación de los usuarios en lo que se refiere a construir un buen modelo basado en la IA.

Para complementar la entrevista preparamos una breve introducción a la aplicación informática de DrinkIA explicada por el mismo Hèctor Monclús.

Y aquí la entrevista:

El tractament de potabilització

etap-st-joan-despi
Vista aèria ETAP Sant Joan Despí. Font: Aigües de Barcelona

Quan parlem d’aigua apta per al consum humà, segons RD 140/2003, com a mínim hi ha d’haver un procés de desinfecció entre la captació d’aigua crua i el consum a la llar. D’aquest mínim fins al procés de potabilització emprat a ETAPs com les d’Abrera o Sant Joan Despí hi va una gama de grisos depenent de les necessitats de potabilització en base a l’aigua d’origen i l’adequació a la legislació vigent.

Per començar podem captar aigua superficial o subterrània. En aquest sentit hi ha força diferència entre una i altra ja que la d’origen subterrani haurà sofert un procés de filtració natural que la farà més fàcilment adaptable al consum humà. En canvi la superficial (riu, llac, pantà, etc.) pot tenir un cert grau de terbolesa que faci necessari un pas extra afegint un filtre per eliminar-la.

Però si haguéssim de parlar d’un procés convencional de potabilització seria aquest:

  1. CAPTACIÓ i DESBAST
  2. DOSIFICACIÓ DE REACTIUS
  3. DECANTACIÓ
  4. FILTRACIÓ
  5. DESINFECCIÓ FINAL

I per veure tots aquests passos m’he basat en l’ETAP de Sant Joan Despí. Comencem:

1. CAPTACIÓ I DESBAST

És el procés d’extreure l’aigua crua d’un punt concret, com hem dit abans aquest pot ser d’origen subterrani (aqüífers), superficial (rius, embassaments, llacs, etc.) o fins i tot marí, tot i que aquest últim ja formaria part d’un tractament més avançat del qual parlarem un altre dia.

El desbast és l’eliminació de sòlids gruixuts o sorres que pugui portar l’aigua. Aques pas és necessari per no baixar el rendiment global de potabilització, evitant colmatacions en filtres posteriors.

2. DOSIFICACIÓ DE REACTIUS/DESINFECCIÓ INICIAL

En aquest pas s’hi afegeixen sals d’alumini per a l’aglutinació i eliminació posterior per decantació de les partícules més petites que el desbast no ha pogut eliminar. A més, es fa una primera cloració per desinfectar i oxidar els metalls i matèria orgànica que hi pugui haver a l’aigua.

jar-test
Jar Test per fer proves de coagulants i floculants. Font: Aigües de Barcelona

3. DECANTACIÓ

Aquí es produeix la sedimentació de les partícules agregades gràcies a les sals d’alumini, deixant que l’aigua clarificada passi cap al següent procés.

decantador
Decantador. Font: Aigües de Barcelona

4. FILTRACIÓ

Amb l’objectiu d’acabar d’eliminar les restes de partícules, l’aigua sortint dels decantadors es filtra mitjançant un filtre de sorra. Un procés complementari de filtració (i que a més millora les condicions organolèptiques de l’aigua) és la dosificació d’ozó amb posterior filtre de carbó actiu per eliminar els compostos orgànics i òxids de metalls que puguin ser presents a l’aigua.

ozonitzador
Ozonitzador. Font: Aigües de Barcelona

Un altre tipus de filtració avançada, l’osmosi inversa, és una barrera total per a virus i bacteris. A més, elimina els compostos orgànics i inorgànics i redueix les sals a nivells baixíssims. En aquest cas però, la filtració per OI és més habitual en dessalinitzadores que en potabilitzadores convencionals.

5. DESINFECCIÓ FINAL

Un cop l’aigua és emmagatzemada en espera de ser abocada a la xarxa de distribució, es fa una altra cloració en el cas que estigui per sota dels nivells mínims exigits per llei.

estacio-de-bombament
Estació de bombament. Font: Aigües de Barcelona

I per resumir el procés de forma gràfica us enllaço aquest video d’Aigües de València: