Entrevista a Montserrat Termes (I)

termes_montserrat

Bon dia Montserrat, ens podries fer cinc cèntims de qui ets i a què et dediques?

Em dic Montserrat Termes i sóc professora titular de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, així com col·laboradora en tasques de recerca al CETAQUA. També sóc responsable de l’especialitat d’aigua des de fa més d’una dècada del Màster d’Economia i Regulació dels Serveis Públics al qual va lligat al grup de recerca on formo part.

Començant per un article teu amb col·laboració amb CETAQUA, «Anàlisi de la tendència en el consum d’aigua i marges d’estalvi» (2009), m’ha sorprès la disparitat entre les CCII i la regió de la CHE. Pel que fa al rec, representa el 93% del consum total de la CHE, i en conseqüència proposeu mesures com el canvi a sistemes més eficients, amb recolzament de crèdits sense interessos o intercanvi de drets públics de l’aigua.

Sí, l’article ja té uns anys i des de llavors hi ha hagut molts programes de política pública on s’incentiven aquests canvis de sistemes de reg (cap a aspersió, goteig, etc.), tot i que quan ens tornem més eficients apareix una paradoxa: aquesta eficiència fa que augmenti la producció del bé i a la llarga acabis consumint més aigua que abans. Això fa pensar i és un tema rellevant!

cetaqua
Font: CETAQUA

I un augment de l’energia…

Evidentment, però aquí caldria veure si aquest augment és en consum d’energies fòssils o renovables, i això ja seria un altre tema vinculat a la sostenibilitat de tot el sistema.

D’altra banda, i tornant a les solucions proposades a l’article, què és l’intercanvi de drets públics de l’aigua? Té alguna cosa a veure amb els Water Markets d’Austràlia?

No és exactament el mateix, però basats en l’assignació eficient dels recursos, els economistes ens fixem quan un bé sobra en un lloc i falta en un altre. Per exemple, imagina’t que d’una banda una junta de regants disposa d’una concessió i per tant d’un dret d’ús sobre una determinada quantitat d’agua, i per l’altra una indústria que necessita aigua. Si els regants fessin una anàlisi de què és millor per ells, fer servir tota l’aigua de la qual disposen o cedir una part del dret d’ús a aquesta indústria perquè els surt més a compte, seria una manera més eficient de redistribuir els recursos hídrics allà on fan més falta, en definitiva un win-win per ambdues parts. Un Water Market o Mercat d’Aigua ja seria una institució més complexa i organitzada.

doble-aixeta
L’intercanvi de drets públics de l’aigua, una opció a explorar. Font: Edie.net

Però em sembla que aquestes solucions no tenen molt bona acceptació entre la població en general.

Efectivament, en aquest aspecte els economistes ens hem d’explicar més bé. Parlem de l’aigua, un bé escàs el qual mirem de fer-ne la millor assignació possible per a utilitzar-la de la forma més eficient. Un altre exemple, imagina que a l’administració pública li interessa mantenir l’estat ecològic d’uns aiguamolls que s’estan assecant, pot anar a un regant que tingui una concessió i pagar-li una determinada quantitat a canvi d’usar l’aigua per al manteniment dels aiguamolls. En definitiva, es poden fer moltes coses interessants en el marc de l’intercanvi de drets públics però cal una bona definició del seu funcionament, evitar-ne un mal ús i prèviament parlar-ne en absència de partidismes ni fer-ne demagògia. De fet, trobo que encara ens manca molta cultura en aquest tema.

Sí, i no és exclusiu de casa nostra, ara penso en el trasvassament Tajo-Segura o la guerra de l’aigua entre Alabama i dos estats més als EEUU.

Oi tant, per això cal dissenyar molt bé les institucions, més enllà de temes polítics, evitant els interessos individuals així com fomentant la cooperació entre les parts. D’aquesta manera estic segura que obtindríem uns resultats molt positius de cara a la bona gestió del recurs. Cal insistir-hi.

murray-darling-basin

Com a conclusions de l’article, en la banda de la gestió de la demanda entre d’altres s’hi inclou una millora de la política tarifària.

Sí, però també pots fer campanyes de sensibilització, pots evitar augmentar la tarifa i actuar via impostos o implantar dispositius que redueixin el consum d’aigua. De fet, la tendència actual i futura està més en la demanda que en l’augment de la oferta com pot ser construcció de nous embassaments i grans infrastructures.

Parlant de campanyes de sensibilització, n’hi ha una de molt interessant que es porta a terme a Denver, no sé si l’has vist.

Doncs no, me la miraré. De totes maneres a Denver tenen una estructura de la tarifa bastant diferent que aquí. Està molt basada en la recuperació de costos i com a conseqüència es paga més com més allunyat del centre tens la teva casa. Això va lligat a la necessitat de més infrastructures perquè l’aigua arribi a qualsevol punt de la ciutat. Imagina-ho a la ciutat de Barcelona… el cost perquè arribi l’aigua al Tibidabo!

denver-water-campaign
Font: Denver Water

És impossible casar recuperació de costos amb servei a tothom?

Impossible no, aquí crec que és on entra la política social per cobrir totes les mancances que es puguin derivar del desenvolupament del servei en sí mateix. De totes maneres, tot servei públic que no es «paga» la gent en fem un ús poc eficient i no s´és prou conscient que tot té un cost, i que si no el paguem directament a través de la tarifa el pagarem de forma indirecta via impostos. Per tant ho acabem pagant d’una manera o altra. I ho hem de tenir molt clar sinó ens estem autoenganyant.

Per qui no està en el sector de l’aigua és difícil fer-ho veure…

Sí, com ja he dit abans cal molta pedagogia de part nostra. Explicar perquè hi ha una tarifa i perquè s’ha de pagar.

aixeta

Aquesta és la primera part de les tres que consta l’entrevista, properament en penjaré la segona.

Entrevista a Montserrat Termes (I)

termes_montserrat

Buenos días Montserrat, podrías explicarnos quién eres y a qué te dedicas?

Buenos días Jordi, me llamo Montserrat Termes y soy profesora titular de la Facultad de Economía y Empresa de la UB y colaboradora en tareas de investigación en el CETAQUA. También soy responsable de la especialidad de Agua desde hace más de una década del Máster de Economía y Regulación de los Servicios Públicos, el cual va relacionado con el grupo de investigación donde trabajo.

Empiezo con un artículo tuyo en colaboración con CETAQUA, «Análisis de la tendencia en el consumo de agua y margen de ahorro» (2009), me ha sorprendido la disparidad entre las CCII y la región de CHE. En cuanto al riego, éste representa el 93% del consumo total de CHE y en consecuencia proponéis medidas como el cambio a sistemas más eficientes, respaldado con créditos sin intereses o intercambio de derechos públicos del agua.

Sí, el artículo ya tiene unos años y desde entonces ha habido muchos programas de políticas públicas donde se incentivan estos cambios de sistemas de riego (aspersión, goteo, etc.), a pesar de que cuando más eficientes son estos sistemas más sobresale una paradoja,

Cuál?

Hay un aumento en la producción y al final se acaba consumiendo más agua que antes.

cetaqua
Fuete: CETAQUA

Y un aumento del consumo energético…

Por supuesto, pero aquí tendríamos que ver si este aumento está relacionado con el consumo de energías fósiles o renovables. Aunque este caso sería otro tema vinculado a la sostenibilidad de todo el sistema.

Volviendo a las soluciones propuestas en tu artículo, qué es el intercambio de derechos públicos del agua? Tiene algo que ver con los Water Markets de Australia?

El intercambio de derechos se basa en la asignación eficiente de los recursos, es decir, nosotros los economistas nos fijamos en cuando un bien sobra en un lugar y falta en otro. Por ejemplo, imagínate que por un lado una junta de regantes dispone de un derecho de uso sobre una determinada cantidad de agua, y por otro una industria necesita agua. Si los regantes hicieran un análisis de qué es mejor para ellos, usar todo el agua o ceder una parte del derecho de uso a esta industria sería una manera más eficiente de redistribuir los recursos hídricos allí donde son más necesarios, un win-win en toda regla. En cambio un Water Market o Mercado de Agua ya sería una institución más compleja y organizada.

doble-aixeta
El intercambio de derechos públicos del agua, una opción a explorar. Fuente: Edie.net

Me parece que estas soluciones no tienen muy buena aceptación entre la población en general…

En este aspecto los economistas nos tenemos que explicar mejor. Hablamos de agua, un bien escaso el cual intentamos dar la mejor asignación posible para consumirla de la forma más eficiente. Por ejemplo, imagina que a la administración pública le interesa mantener el estado ecológico de unos humedales que se están secando; podría pagar a un usuario regante a cambio de que este utilice el agua para el mantenimiento de los humedales.

Muy interesante.

En definitiva, se pueden hacer muchas cosas en el marco del intercambio de derechos públicos pero hace falta una buena definición de su funcionamiento, evitar un mal uso y hablar previamente en ausencia de partidismos y demagogia. Todavía nos falta mucha cultura en este tema.

Sí, hay otros casos como el del trasvase Tajo-Segura o la guerra del agua entre Alabama y dos estados más en los EEUU.

Por eso es tan importante un buen diseño de las instituciones, más allá de temas políticos, evitando los intereses individuales así como fomentando la cooperación entre las partes. De este modo estoy segura de que obtendríamos unos resultados muy positivos de cara a la buena gestión del recurso. Hay que insistir en ello.

murray-darling-basin

Como conclusiones de tu artículo, del lado de la gestión de la demanda incluyes una mejora de la política tarifaria.

Sí, pero también se pueden hacer campañas de sensibilización, evitar el aumento de tarifa vía impuestos o implantar dispositivos que reduzcan el consumo de agua. De hecho, la tendencia actual y futura está más en la demanda que en aumentar la oferta.

Hablando de campañas de sensibilización, hay una muy interesante en Denver, no sé si lo has visto.

Pues no, me la miraré. De todos modos en Denver tienen una estructura de la tarifa bastante diferente a la de aquí. La recuperación de costes tiene un peso muy importante y como consecuencia pagas más cuando más lejos vives del centro. Esto relacionado a la necesidad de más infrastructuras para que el agua llegue a cualquier punto de la ciudad. Imagínate esta política tarifaria en Barcelona… el coste para que llegue el agua al Tibidabo!

denver-water-campaign
Fuente: Denver Water

Es imposible conjugar la recuperación de costes con el servicio a todo el mundo?

Imposible no, aquí la política social es clave para cubrir las carencias que se puedan derivar del desarrollo del servicio. De todos modos, todo servicio público que no se «paga» es utilizado de forma poco eficiente, además hay que tener en cuenta de que si no lo pagamos a través de la tarifa lo haremos de forma indirecta vía impuestos. Siempre lo acabamos pagando de una forma u otra… y hay que tenerlo claro sino nos estaríamos autoengañando.

A veces es difícil de explicar…

Sí, hace falta mucha pedagogía de nuestra parte. Explicar muy bien porque hay una tarifa y porque se tiene que pagar.

aixeta

Continúa leyendo Entrevista a Montserrat Termes (I)

Com afrontar la sequera?

murray-darling-basin

Un article de Sarah Ann Wheeler reflexiona sobre la resposta a l’escassetat d’aigua a la revista de la International Water Association (IWA):

«Professional backgrounds tend to predetermine one answer and often seek a silver bullet as the solution (…) the reality is that one strategy, by itself, is never enough.»

Enginyers, economistes, planificadors, etc. cadascun d’ells oferirà una solució diferent, però és probable que triant-ne una d’elles no n’hi hagi prou.

Afrontar un problema social, econòmic i ambiental com una sequera requereix d’una visió més interdisciplinar on cadascú de nosaltres pugui aportar la seva visió, així com extreure’n una solució integrada.

D’altra banda, tan governs com gestors han fet èmfasi en estratègies que afecten a l’oferta de l’aigua, obviant la part de l’ús i demanda d’aquesta. En aquest cas, explica Wheeler, podríem considerar 3 punts:

· Divulgar i educar en l’ús de l’aigua com un bé escàs.

· Plans reguladors que incideixin en una millora de la qualitat.

· Mesures econòmiques com poden ser taxes i tarifes que en promoguin un ús més sostenible o mercats de l’aigua.

En el cas d’Austràlia, després d’esgotar les mesures per la part de l’oferta, les últimes dècades s’han centrat a fer un esforç en la gestió de la demanda: límits a noves llicències, augment de la regulació, major divulgació i introducció de nous preus i càrrecs per l’aigua.

 

r138727_474293
La conca Murray-Darling, de vital importància per l’elevada producció agroalimentària

El més rellevant ha estat, però, la reforma dels drets de propietat i l’establiment de mercats de l’aigua de la conca Murray-Darling, l’àrea més gran de producció alimentària d’Austràlia. El pla de 2012 d’aquesta conca inclou la separació dels drets sobre la terra i l’aigua, el monitoratge sobre l’ús, la reforma del mercat de l’aigua i el sistema d’assignació de propietat, així com la diversificació de l’agricultura al Delta.

Però sembla ser que el que va permetre realment que els agricultors no entressin en fallida durant la Sequera del Mil·leni van ser els mercats de l’aigua. Aquests van donar resiliència al sistema per afrontar la sequera:

«During the worst years-when water allocations were at their lowest and rice farmers in New South Wales could not put their crop in-they sold their water on the temporary market. Downstream farmers bought that water to keep their vineyards or other permanent assets alive. This win-win would have been impossible without markets.»

australiawatertrading

 

De totes maneres no ens podem quedar en una solució aillada, sinó que l’hem d’integrar amb d’altres mesures com l’eficiència d’irrigació o l’establiment de límits d’ús. És més, cal tenir en compte la paradoxa de l’eficiència: les noves tecnologies de rec per elles mateixes no porten a un augment d’estalvi, ans al contrari, n’augmenten la demanda.

En definitiva, el diseny d’una resposta resilient a l’escassetat d’aigua és millor si s’aborda des de múltiples perspectives:

«To hit the target, avoid the silver bullet, and instead embrace the silver buckshot».

PER APROFUNDIR-HI:

L’article complet aquí.

PER SABER-NE MÉS:

Un article sobre com funcionen els mercats de l’aigua a Austràlia.

Cómo enfrentarse a la sequía?

murray-darling-basin

Un artículo de Sarah Ann Wheeler reflexiona sobre la respuesta a la escasez de agua en la revista de la International Water Association (IWA):

«Professional backgrounds tend to predetermine one answer and often seek a silver bullet as the solution (…) the reality is that one strategy, by itself, is never enough.»

Ingenieros, economistas, planificadores, etc. cada uno de ellos ofrece una solución diferente, pero es probable que eligiendo una de ellas no haya suficiente.

Enfrentarse a un problema social, económico y ambiental como una sequía requiere de una visión más interdisciplinar donde cada cual de nosotros pueda aportar su visión para llegar a una solución integrada.

Además, gobiernos y gestores enfatizan estrategias que afectan a la oferta del agua, descuidando la parte del uso y demanda. Para reenfocar estas estrategias, explica Wheeler, podríamos considerar 3 puntos:

· Divulgar y educar en el uso del agua como un bien escaso.

· Planos reguladores que incidan en una mejora de la calidad.

· Medidas económicas, tasas y tarifas que promuevan un uso más sostenible o mercados del agua.

En el caso de Australia, estas últimas décadas han centrado sus esfuerzos en la gestión de la demanda: límites a nuevas licencias, aumento de la regulación, mayor divulgación e introducción de nuevos precios y cargos por el agua.

r138727_474293
La cuenca Murray-Darling, de vital importancia por la elevada producción agroalimentaria

Sin embargo, la acción de mayor importancia ha sido la reforma de los derechos de propiedad y el establecimiento de mercados del agua de la cuenca Murray-Darling, el área más grande de producción alimentaria de Australia. El plan de 2012 de esta cuenca incluye la separación de los derechos sobre la tierra y el agua, la monitorización sobre el uso, la reforma del mercado del agua y el sistema de asignación de propiedad, así como la diversificación de la agricultura en el Delta.

Definitivamente, lo que permitió que los agricultores no entraran en quiebra durante la Sequía del Milenio fue la instauración de los mercados del agua. Estos dieron resiliencia al sistema para afrontar la sequía:

«During the worst years-when water allocations were at their lowest and rice farmers in New South Wales could not put their crop in-they sold their water on the temporary market. Downstream farmers bought that water to keep their vineyards or other permanent assets alive. This win-win would have been impossible without markets.»

australiawatertrading

De todos modos, no nos podemos quedar en una solución aislada, sino que hay que integrar otras medidas como son la eficiencia de irrigación o el establecimiento de límites de uso. Además, hay que tener en cuenta la paradoja de la eficiencia: las nuevas tecnologías de riego de agua no conllevan un aumento del ahorro de este recurso, sino que aumentan la demanda.

En definitiva, el diseño de una respuesta resiliente a la escasez de agua es mejor si se aborda desde múltiples perspectivas:

«To hit the target, avoid the silver bullet, and instead embrace the silver buckshot».

Continúa leyendo Cómo enfrentarse a la sequía?